Aktuelnosti

Javni poziv za učešće u programu ranog razvoja

grafic2.png
Javni poziv je otvoren od 10. oktobra do 31. decembra 2019. godine.

 

U skladu sa čl. 8. Zakona o budžetu RS za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 95/18), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-1158/2019 od 7. februara 2019. godine i radi realizacije Zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori”, broj 24/15-4, sa izmenama i dopunama u skladu sa Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 48-6875/2018 od 30. jula 2018. godine)

Fond za inovacionu delatnost
objavljuje
Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)

 

Cilj programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju i skalabilan poslovni model. Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: „Fond“) će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora.

Trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond može dodeliti po pojedinačnom projektu je 80.000 evra.
Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti:

Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta);
Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:

Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta.
Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Dodela sredstava u okviru Programa ranog razvoja vrši se u skladu sa pravilima o dodeljivanju državne pomoći, kao što je predstavljeno u Pravilniku Fonda o pravilima za dodelu državne pomoći i odgovarajućem zakonu kojim se državna pomoć uređuje.

Uslovi učešća u Programu ranog razvoja
Uslovi koje moraju ispuniti Podnosioci Prijava za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja, opisanim u Priručniku Programa ranog razvoja:
Podnosilac Prijave je:

 • Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom i većinskom Srpskom vlasništvu (51% ili više) osnovano u Srbiji i ne starije od pet (5) godina u trenutku podnošenja Prijave;
 • ili
 • Tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba). Uloge i obaveze članova tima moraju biti jasno obrazložene u Prijavi.

U slučajevima gde je Prijava podneta od strane tima (koji još uvek nije formalno i legalno uspostavljena kompanija), primenjivaće se sledeće:

 • Ukoliko je finansiranje odobreno, Podnosioci Prijave će biti u obavezi da osnuju kompaniju koja će biti korisnik granta i pravno odgovorna za sprovođenje projekta;
 • Novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u vlasništvu članova tima koji su podneli Prijavu (procenat vlasništva između članova tima je predmet njihovog dogovora);
 • Novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u privatnom vlasništvu i u većinskom srpskom vlasništvu.

Privredna društva koja ispunjavaju bilo koji od sledećih kriterijuma, NISU podobna za prijavu za Program ranog razvoja:

 • Privredno društvo je prikupilo 500.000 evra ili više iz različitih izvora finansiranja (kapital, zaduživanje ili grant), javnih ili privatnih;
 • Privredno društvo je u većinskom vlasništvu (više od 50%) matičnog društva koje je, kao vladajuće društvo ili kontrolno društvo:

1. Prikupilo/primilo 500.000 evra ili više, ukupnog finansiranja (kapital, zaduživanje, grant ili njihova kombinacija), iz javnih ili privatnih izvora, ili
2. Ostvarilo prihode, ili je deo grupe koja je ostvarila prihode veće od EUR 2.500.000 u toku bilo koje od prethodnih godina.

 • Podnosilac Prijave je finansiran kroz bilo koji od programa Fonda za iste aktivnosti.

Podnosilac Prijave ne može primiti više od 600.000 evra sredstava grant finansiranja kroz bilo koji program Fonda (uključujući Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede, Program TTF i drugi) tokom celokupnog vremena postojanja privrednog društva koje se prijavljuje za finansiranje. Ovaj maksimalni iznos uključuje dodeljeni iznos finansiranja svim njegovim bivšim, sadašnjim i budućim povezanim licima (uključujući zavisna društva, kontrolisana društva i povezana društva koja su promenila svoje poslovno ime).

U slučajevima kada su Podnosioci Prijave timovi, i kao takvi nisu uspostavljeni kao privredna društva u trenutku podnošenja Prijave, gorepomenuto pravilo će se primenjivati na sledeći način: ukoliko je bilo koji član tima većinski vlasnik ili ima kontrolu nad privrednim društvom koje je primilo finansiranje kroz bilo koji program Fonda (ili je bio većinski vlasnik ili imao kontrolu nad privrednim društvom u trenutku kada je finansiranje odobreno), svako to finansiranje se računa u maksimalni iznos od 600,000 evra, koliko Podnosilac Prijave može da primi.

Sredstva za realizaciju Programa ranog razvoja se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

 • Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
 • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
 • Poslovni prostor i podrška poslovanju;
 • Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača*;
 • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj*;
 • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije

* Ova kategorija može uključivati usluge razvoja poslovanja koje nastaju direktno kao rezultat istraživačkih aktivnosti, odnosno usluge koje su direktno povezane sa istraživačkim i razvojnim aktivnostima Prijave.

Plaćanje PDV-a nije dozvoljen trošak.

Za više informacija o kriterijumima podobnosti za Podnosioca Prijave i dozvoljenim troškovima, molimo Vas da konsultujete Priručnik Programa ranog razvoja, koji je dostupan na: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/dokumentacija-2019-oktobar.

Prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Kvalifikacije menadžmenta i ključnog osoblja i sposobnost kompanije/tima da realizuje projekat;
 • Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; korisnost i jedinstvenost inovacije; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine;
 • Jasna tržišna potražnja i potencijal za komercijalizaciju;
 • Potencijal za ostvarivanje prihoda/strateškog partnerstva u roku od dve do tri (2-3) godine nakon početka projekta;
 • Izvodljiva metodologija i sposobnost implementacije;
 • Korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta projekta;
 • Upravljanje rizikom tehnologije i implementacije.

Samo će Prijave koji ispunjavaju sve gore navedene kriterijume biti predložene za finansiranje. Dodatni detalji koji se tiču procesa procene mogu se naći u Smernicama za procenu projekata (eng. „Review Guidelines“), dostupnim na: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/dokumentacija-2019-oktobar.

Dokumentacija za Prijavu
Da bi se Prijava uzela u razmatranje i bila procenjena, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje Prijava, u elektronskoj formi putem Fondovog internet portala. Kompletan set neophodne dokumentacije Prijave je dostupan na internet stranici Fonda (http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/dokumentacija-2019-oktobar). Podnosioci Prijave moraju koristiti predefinisane obrasce dokumenata koje je obezbedio Fond.

Da bi se prijavili za finansiranje, Podnosioci Prijave moraju podneti sledeću dokumentaciju:

 • Izjava Podnosioca Prijave;
 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentacija projekta;
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ - ESQ);
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5);
 • Finansijski izveštaji za poslednju godinu, ukoliko je primenljivo.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja Prijave, podnesena dokumentacija predloga projekata mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenljivo.

Moguće je podnošenje samo jedne Prijave po javnom pozivu.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. decembar 2019. godine do 15 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje Prijava neće biti uzete u razmatranje.

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: http://www.inovacionifond.rs/prijava

Fond za inovacionu delatnost
Naučno-tehnološki park „Beograd“
Veljka Dugoševića 54, objekat B4, 2. sprat
Kontakt: minigrants@inovacionifond.rs


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...