PRIVATNI SEKTOR


Poslovanje u privatnom sektoru je definisano nizom zakonskih i podzakonskih propisa zavisno od oblasti u kojoj privredni subjekt obavlja delatnost. Opšti privredni propis koji definiše statusno-pravna pitanja, i pitanja osnivanja i opšteg režima funkcionisanja privrednog subjekta je Zakon o privrednim društvima.

 

Član 2. Zakona o privrednim društvima

Privredno društvo (u daljem tekstu: društvo) je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti.

Privredno društvo može biti osnovano u jednoj od sledećih pravnih formi:

Član 8. Zakona o privrednim društvima

Pravne forme društva su:

1) ortačko društvo;

2) komanditno društvo;

3) društvo s ograničenom odgovornošću;

4) akcionarsko društvo.

STICANJE SVOJSTVA PRAVNOG LICA

Član 3. Zakona o privrednim društvima

Društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: zakon o registraciji).

Delatnosti

Član 4. Zakona o privrednim društvima

Društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

U Republici Srbiji registacija pravnih lica vrši se u Agenciji za privredne registre.

link: http://www.apr.gov.rs/

 

Relevantni propisi:

  • Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11),
  • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11),
  • Zakon o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS”, br. 119/2012),
  • Zakon o zadrugama („Službeni list SRJ”, br. 41/96, 12/98, „Službeni glasnik RS”, br. 101/2005, 34/2006),
  • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS”, br. 6/12),
  • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br.119/13 i 138/14).