PREDUZETNIK

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o registraciji.

Preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Odgovornost za obaveze ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra.

Preduzetnik može da obavlja sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene za koje ispunjava propisane  uslove, uključujući i stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti.

Ministar nadležan za poslove privrede bliže određuje poslove, koji se u smislu zakona, smatra umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih

Fizičko lice upisano u posebni registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom u smislu zakona ako je tim propisima to određeno.

Individualni poljoprivrednik nije preduzetnik u smislu zakona, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Relevantni propisi koji se primenjuju u postupku registracije u Registru privrednih subjekata su:

  • Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon),
  • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 99/11, 83/2014),
  • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS“ br. 6/12),
  • Odluka o visini naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 119/13 i 138/14).