INDIREKTNI KORISNICI

Indirektni korisnici budžetskih sredstava su dužni da posluju u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije. Okvirni propisi koji definišu njihovo poslovanje su Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o budžetu, Zakon o javnom dugu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave i dr., kao i niz podzakonskih propisa koji regulišu ovu oblast.

U skladu sa članom 2. st. 1. t. 8. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon), Indirektni korisnici budžetskih sredstava jesu: pravosudni organi, budžetski fondovi; mesne zajednice; javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom; ustanove osnovane od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, nad kojima osnivač, preko direktnih korisnika budžetskih sredstava, vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja.

Osnovne aktivnosti indirektnih korisnika budžetskih sredstava, sa aspekta finansijskog poslovanja, u toku budžetske godine su:

ODGOVORNO FINANSIJSKO UPRAVLJANJE
PRIPREMA BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA
IZVRŠENJE BUDŽETA
JAVNE NABAVKE
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE
SISTEM KONTROLE DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA