Pitanja i odgovori


Koje grupe i podgrupe Šifarnika su na raspolaganju korisnicima javnih sredstava? Da li KJS mogu da koriste druge grupe pored svoje matične grupe koja se odnosi na njihovu osnovnu delatnost i grupe za generička radna mesta?

ODGOVOR:

Radna mesta u Šifarniku su razvrstana u grupe prema državnim i organima državne uprave, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave i javnim službama u kojima se poslovi tog radnog mesta, odnosno zvanja obavlјaju. Svaka grupa radnih mesta u Šifarniku sadrži podgrupe.KJS imaju na raspolaganju grupu koja se odnosi na njihovu osnovnu delatnost, i to za: zdravstvo – Z, prosvetu – P, kulturu – K, sport –S, socijalnu zaštitu – R i upravu (organi državne uprave, organi AP i JLS) – A.Pored toga, svi KJS na raspolaganju imaju i grupu tzv. generičkih radnih mesta, odnosno radnih mesta za stručne, administrativne i tehničke  poslove – G.Takođe, postoji i posebna grupa „Ostalo” – O, koja je na raspolaganju svim ostalim KJS za koje nisu utvrđene šifre u posebnim grupama u Šifarniku, odnosno koji podatke za zaposlene na određenim radnim mestima ne prijavlјuju prema šiframa u nekoj od postojećih grupa. Grupa „Ostalo” je predviđena i za prijavlјivanje funkcionera za koje nije utvrđena posebna šifra. KJS ne mogu da koriste šifre iz drugih delova kataloga osim iz svoje odgovarajuće grupe (A, Z, K, P, S ili R), generičkog (G) i u izuzetnim slučajevima ostalo (O).

Šta predstavlјaju podgrupe u okviru istih grupa Šifarnika?

ODGOVOR:

U okviru svake grupe postoje podgrupe koje su takođe značajne pri odabiru šifre. Tako se pravi razlika između radnih mesta u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i radnih mesta u visokom obrazovanju ili radnih mesta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i radnih mesta u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite.

 Kako se prijavlјuju KJS koji ne spadaju u postojeće posebne grupe prema osnovnoj delatnosti?

ODGOVOR:

KJS koji ne mogu da prepoznaju svoja radna mesta za poslove u osnovnoj delatnosti, poput javnih preduzeća, javnih agencija, privrednih društava i nekih posebnih organizacija svoja radna mesta prijavlјuju pod šiframa u okviru grupa Ostalo (O) i Radna mesta za stručne, administrativne i tehničke  poslove (G). Podatke za zaposlene na radnim mestima na kojima se obavlјaju stručni poslovi iz svoje osnovne delatnosti prijavlјuju pod O, a za poslove podrške poslovima osnovne delatnosti prijavlјuju pod G. Na primer, istraživači u naučnim institutima se prijavlјuju pod šifrom O010200 - Ostala radna mesta kod korisnika javnih sredstava, a kurir u istom institutu pod šifrom G060200 -  Kurir/ekspeditor pošte. Ovaj princip važi za sve KJS poput javnih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća, javnih agencija i drugih ustanova i organizacija koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Da li se radna mesta u organima državne uprave ili u jedincima lokalne samouprave prijavlјuju na osnovu zvanja ili zanimanja?Na primer, da li zapisničar u zvanju referenta, treba da se upiše kao referent (šifra grupe A) ili kao zapisničar (šifra grupe G)?

ODGOVOR:

Radna mesta državnih službenika i službenika u organima AP i JLS koja su razvrstana u zvanjima prijavlјuju se prema šifri zvanja, a ne prema šiframa koja se nalaze u okvir grupe G.  U konkretnom primeru, zaposlenog bi trebalo prijaviti pod šifrom referenta.

Da li se grupa G (Radna mesta za stručne, administrativne i tehničke  poslove) uopšte odnosi na organe državne uprave i organe AP i JLS?

 ODGOVOR:

U okviru grupe G prijavlјuju se radna mesta u organima državne uprave i organima AP i JLS koji nisu razvrstana u zvanja i koja nisu položaji, odnosno radna mesta nameštenika prema Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o zaposlenima u AP i JLS (zanimanja prema starom Zakonu o radnim odnosima u državnim organima). Na primer: daktilograf, stenograf, telefonista, vozač, kurir i sl. 

Da li se radna mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija prijavlјuje iz podgrupe – posebna zvanja državnih službenika u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ili iz zvanja državnih službenika?

 ODGOVOR:

Službenici u svim državnim organima u kojima su utvrđena posebna zvanja, prijavlјuju se prema šiframa koje su utvrđena za ta posebna zvanja. Na primer službenici u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija se prijavlјuju pod šiframa iz podgrupe A06. Ovo se odnosi na posebna zvanja u svim podgrupama od A02 - A08 (poreski službenici, katastarski službenici itd.).

Kako se prijavlјuju radna mesta u pravosudnim organima? Da li se prijavlјuje iz podgrupe – posebna zvanja službenika u pravosudnim organima ili iz zvanja državnih službenika? Da li se sudijski pomoćnik upisuje pod šifrom iz podgrupe A07 ili na osnovu zvanja u okviru podgrupe A01?

ODGOVOR:

Za zaposlene u pravosudnim organima su utvrđene posebne šifre, prema posebnim zvanjima u skladu sa Zakonom o uređenju sudova. Sudijski pomoćnici se prijavlјuju prema zvanjima: sudijski saradnik, viši sudijski saradnik i sudski savetnik, koja se nalaze u okviru podgrupe A07.

Kako se prijavlјuju gradonačelnici, predsednici opština, članovi veća? Kako se prijavlјuju ostali funkcioneri na republičkom i lokalnom nivou?

ODGOVOR:

Sva izabrana, postavlјena i imenovana lice prijavlјuju se prema posebnim šiframa, i to:

Izabrana, imenovana i postavlјena lica u organima državne uprave i drugim državnim organima i organizacijama koje je osnovala Republika - O010101;

Izabrana, imenovana i postavlјena lica u organima Autonomne pokrajine i organizacijama koje je osnovala Autonomna pokrajina - O010102;

Izabrana, imenovana i postavlјena lica u organima jedinica lokalne samouprave i organizacijama koje je osnovala jedinica lokalne samouprave - O010103.

Kako se prijavlјuju podaci za zaposlene koji obavlјaju pored svog osnovnog posla i neke od rukovodećih dužnosti u zdravstvenoj ustanovi?

ODGOVOR:

Podaci za zaposlene koji pored svog osnovnog posla obavlјaju i neke od rukovodećih poslova, prijavlјuju se pod šifrom njihovog osnovnog radnog mesta, ukoliko je u pitanju zdravstveni radnik. Ukoliko je zaposleni rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice, a nije zdravstveni radnik, prijavlјuje se na neko od izvršilačkih radnih mesta. Na primer doktor medicine specijalista koji je načelnik odelјenja, prijavlјuje se pod odgovarajućom šifrom doktora medicine specijalista, dok će načelnik nemedicinske službe  biti prijavlјen pod šifrom nekog od radnih mesta  u generičkim radnim mestima u zavisnosti od prirode poslova koji se obavlјaju u toj službi. U dalјoj reformi sistema plata će se posebno vrednovati rukovođenje i zaposleni će kao načelnik ostvarivati poseban dodatak po tom osnovu.

Kako se prijavlјuju doktori medicine?

 ODGOVOR:

Na početku svrstavanja radnih mesta prema novim šiframa, potrebno je odrediti kojoj podgrupi u Šifarniku ustanova pripada, odnosno primarnom (Z02) ili drugim nivoima zdravstvene zaštite (Z03). Doktori medicine specijalisti, kao zdravstveni radnici, prijavlјuju se pod odgovarajućom šifrom određenom za doktore medicine specijaliste nevezano za njihovo angažovanje u obrazovnoj delatnosti. Na primer, podaci za doktora medicine specijalistu pedijatrije (kao i sve druge specijalnosti) prijavlјuju se pod šifrom Z030425 – Doktor medicine specijalista na bolničkom odelјenju i u specijalističkoj ambulanti. Ukoliko specijalizacija zaposlenog korespondira sa mestom rada onda se šifra određuje prema odgovarajućoj šifri, npr. doktor medicine specijalista u neurohirurgiji (Z030402).

Ukoliko doktor medicine poseduje subspecijalizaciju prijavlјuje se pod odgovarajućom šifrom za doktora medicine subspecijalistu.

Kako se prijavlјuju medicinske sestre / tehničari?

 ODGOVOR:

Najpre se utvrdi kojoj podgrupi u Šifarniku pripada određena ustanova, primarnom (Z02) i drugim nivoima zdravstvene zaštite (Z03). Zatim se odredi šifra radnog mesta prema mestu rada: ambulanta, stacionar, patronaža itd, na primer, ginekološko akušerske sestre, ukoliko je vanbolničko lečenje u pitanju, prijavlјuje se pod šifrom određenom za višu medicinsku sestru – tehničara ili medicinsku sestru  - tehničara (ovo je opšti poziv i nije preciziran smer: opšta, ginekološka – akušerska, pedijatrijska).

Zašto nisu obuhvaćene i predviđene sve specijalizacije koje pružaju obrazovne ustanove shodno akreditovanim programima, a koje zaposleni u zdravstvenim ustanovama poseduju?

ODGOVOR:

Pod zdravstvenim saradnikom sa specijalizacijom podrazumeva se samo onaj zdravstveni saradnik koji je završio specijalizaciju u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama, koje donosi Ministarstvo zdravlјa, a ne odnosi se na specijalizacije u trajanju od jedne godine na matičnim fakultetima, niti na akademskim specijalizacijama. Isto važi i za zdravstvene radnike. Takođe, naziv radnog mesta ne predstavlјa i naziv zanimanja ili stepen stručne spreme (npr. naziv radnog mesta „viši fizioterapeut” podrazumeva da se na tom radnom mestu obavlјa druga vrsta i složeniji poslovi u odnosu na poslove koji se obavlјaju na radom mestu „fizioterapeut tehničar”.)

Zašto u Šifarniku nema šifara za dekana i prodekana fakulteta i pod kojim šiframa se prijavlјuju?

 ODGOVOR:

U visokom obrazovanju nisu predviđena rukovodeća radna mesta, za razliku od ostalih delova u oblasti obrazovanja, s obzirom da su na tim radnim mestima angažovani profesori univerziteta i u skladu s tim, prijavlјuju se prema odgovarajućoj šifri zvanja nastavnika. Tako npr. dekan fakulteta se prijavlјuje pod šifrom P040101 – redovni profesor.

Kako se prijavlјuju radna mesta koja obuhvataju rukovodeće poslove užih organizacionih jedinica?

 ODGOVOR:

Radna mesta se prijavlјuju izvršilačka radna mesta, a rukovođenje se posebno iskazuje. Tako na primer Šef odseka za nastavu i studentska pitanja se prijavlјuje kao Samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja (P041301), a rukovođenje će se posebno iskazati i biće posebno vrednovano.

Da li se zaposleni koji imaju stečen niži nivo stručne spreme od one koja je predviđena Katalogom, mogu rasporediti na radna mesta u skladu sa njihovim opisom posla ako su za ta radna mesta u Katalogu kao uslov navedeni  viši nivo stručne spreme?

ODGOVOR:

Bilo da zaposleni imaju manji ili veći stepen stručne spreme od one koja se navodi u Katalogu, prijavlјuju se na osnovu poslova koje obavlјaju, s tim da je u tom slučaju potrebno obavestiti MDULS elektronskim putem kako bi se takva neslaganja u narednim fazama unapređenja Kataloga ispravila.

Da li se na radno mesta šefa računovodstva mogu rasporediti radnici koji imaju  niži stepen stručne spreme od onog koji je naveden u Katalogu za radno mesta Koordinatora finansijskih i računovodstvenih poslova?

ODGOVOR:

U okviru finansijskih i računovodstvenih poslova je utvrđeno devet radnih mesta. Zaposleni se prijavlјuju u skladu sa opisima i uslovima radnog mesta, a aktima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji se može sistematizovati radno mesto šefa računovodstva pri čemu bi, u skladu sa dalјim reformskim procesom u oblasti sistema plata, bila utvrđena visina dodataka za rukovođenje (npr. koordinator finansijskih i računovodstvenih poslova – šef računovodstva, finansijsko – računovodstveni saradnik – šef računovodstva, finansijsko – računovodstveni referent – šef računovodstva itd.)

Kako se prijavlјuju zaposleni koji obavlјaju više poslova?

ODGOVOR:

Zaposleni koji obavlјaju više poslova prijavlјuju se na poslovima koje pretežno obavlјaju, osim u slučaju da im je rešenjem, odnosno ugovorom o radu precizno utvrđen odnos radnog vremena u kome obavlјaju određene različite poslove. U tom slučaju, podaci za zaposlenog se prijavlјuju korišćenjem dve ili više šifri u skladu sa raspodelom radnog vremena, pri čemu se pri svakom prijavlјivanju u Obrazac unosi i procenat radnog vremena na koji je zaposleni angažovan na određenom poslu, odnosno radnom mestu. 


Šta predstavlјaju podgrupe u okviru istih grupa Šifarnika?

U okviru svake grupe postoje podgrupe koje su takođe značajne pri odabiru šifre. Tako se pravi razlika između radnih mesta u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i radnih mesta u visokom obrazovanju ili radnih mesta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i radnih mesta u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite. 


Koje grupe i podgrupe Šifarnika su na raspolaganju korisnicima javnih sredstava? Da li KJS mogu da koriste druge grupe pored svoje matične grupe koja se odnosi na njihovu osnovnu delatnost i grupe za generička radna mesta?
Radna mesta u Šifarniku su razvrstana u grupe prema državnim i organima državne uprave, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave i javnim službama u kojima se poslovi tog radnog mesta, odnosno zvanja obavlјaju. Svaka grupa radnih mesta u Šifarniku sadrži podgrupe.
KJS imaju na raspolaganju grupu koja se odnosi na njihovu osnovnu delatnost, i to za: zdravstvo – Z, prosvetu – P, kulturu – K, sport –S, socijalnu zaštitu – R i upravu (organi državne uprave, organi AP i JLS) – A.
Pored toga, svi KJS na raspolaganju imaju i grupu tzv. generičkih radnih mesta, odnosno radnih mesta za stručne, administrativne i tehničke  poslove – G.
Takođe, postoji i posebna grupa „Ostalo” – O, koja je na raspolaganju svim ostalim KJS za koje nisu utvrđene šifre u posebnim grupama u Šifarniku, odnosno koji podatke za zaposlene na određenim radnim mestima ne prijavlјuju prema šiframa u nekoj od postojećih grupa. Grupa „Ostalo” je predviđena i za prijavlјivanje funkcionera za koje nije utvrđena posebna šifra. 
KJS ne mogu da koriste šifre iz drugih delova kataloga osim iz svoje odgovarajuće grupe (A, Z, K, P, S ili R), generičkog (G) i u izuzetnim slučajevima ostalo (O).

Da li se radna mesta u organima državne uprave ili u jedincima lokalne samouprave prijavlјuju na osnovu zvanja ili zanimanja?Na primer, da li zapisničar u zvanju referenta, treba da se upiše kao referent (šifra grupe A) ili kao zapisničar (šifra grupe G)?

Radna mesta državnih službenika i službenika u organima AP i JLS koja su razvrstana u zvanjima prijavlјuju se prema šifri zvanja, a ne prema šiframa koja se nalaze u okvir grupe G.  U konkretnom primeru, zaposlenog bi trebalo prijaviti pod šifrom referenta.


Ko su obveznici uvođenja sistema finansijskog upravlјanja i kontrola?
Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015) u članu 81. stav 1. određuje da sistem finansijskog upravlјanja i kontrola uspostavlјaju korisnici javnih sredstava.
Definicija korisnika javnih sredstava po navedenom zakonu je data u članu 2. stav 1. tačka 5 i glasi:
„Korisnici javnih sredstava su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama“
Znači, krug obveznika uspostavlјanja  i sprovođenja sistema finansijskog upravlјanja i kontrola je veoma širok i nije određen veličinom i funkcijom korisnika javnih sredstava.

Kako se prijavlјuju KJS koji ne spadaju u postojeće posebne grupe prema osnovnoj delatnosti?

KJS koji ne mogu da prepoznaju svoja radna mesta za poslove u osnovnoj delatnosti, poput javnih preduzeća, javnih agencija, privrednih društava i nekih posebnih organizacija svoja radna mesta prijavlјuju pod šiframa u okviru grupa Ostalo (O) i Radna mesta za stručne, administrativne i tehničke  poslove (G). Podatke za zaposlene na radnim mestima na kojima se obavlјaju stručni poslovi iz svoje osnovne delatnosti prijavlјuju pod O, a za poslove podrške poslovima osnovne delatnosti prijavlјuju pod G. Na primer, istraživači u naučnim institutima se prijavlјuju pod šifrom O010200 - Ostala radna mesta kod korisnika javnih sredstava, a kurir u istom institutu pod šifrom G060200 -  Kurir/ekspeditor pošte. Ovaj princip važi za sve KJS poput javnih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća, javnih agencija i drugih ustanova i organizacija koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.


Kojim postupcima i radnjama se dokazuje da je počet proces uspostavlјanja sistema finansijskog upravlјanja i kontrola?
Prvi korak koji je potrebno učiniti je određivanje lica koji će biti nosioci aktivnosti i to:
  • rukovodioca nadležan za uspostavlјanje i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola i
  • radne grupe za uspostavlјanje i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola
Delokrug rada i poslovi se određuju kroz rešenje koja donosi rukovodilac korisnika javnih sredstava.
Rukovodilac i radna grupa za uspostavlјanje i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola se imenuju iz reda rukovodstva i zaposlenih i ne dobijaju dodatna primanja po tom osnovu.
Doneto rešenje ne oslobađa odgovornosti rukovodioca korisnika javnih sredstava od uspostavlјanja i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola.
 
Drugi korak je donošenje Strategije za  uspostavlјanje i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola i čiji je sastavni deo akcioni plan.  U akcionom planu su definisane aktivnosti, nosioci aktivnosti i rokovi za uspostavlјanje i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola.
 
Treći korak je sačinjavanje spiska poslovnih procesa za korisnika javnih sredstava i izrada procedura za te poslovne procese.

Da li se grupa G (Radna mesta za stručne, administrativne i tehničke poslove) uopšte odnosi na organe državne uprave i organe AP i JLS?

U okviru grupe G prijavlјuju se radna mesta u organima državne uprave i organima AP i JLS koji nisu razvrstana u zvanja i koja nisu položaji, odnosno radna mesta nameštenika prema Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o zaposlenima u AP i JLS (zanimanja prema starom Zakonu o radnim odnosima u državnim organima). Na primer: daktilograf, stenograf, telefonista, vozač, kurir i sl.  


Da li se radna mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija prijavlјuje iz podgrupe – posebna zvanja državnih službenika u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ili iz zvanja državnih službenika.

Službenici u svim državnim organima u kojima su utvrđena posebna zvanja, prijavlјuju se prema šiframa koje su utvrđena za ta posebna zvanja. Na primer službenici u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija se prijavlјuju pod šiframa iz podgrupe A06. Ovo se odnosi na posebna zvanja u svim podgrupama od A02 - A08 (poreski službenici, katastarski službenici itd.).


Koje su osnovne aktivnosti u uspostavlјanju sistema finansijskog upravlјanja i kontrola?
Osnovne aktivnosti su:
            1. Organizovanje procesa i pregled finansijskog upravlјanja i kontrola;
            2. Priprema akcionog plana i plana aktivnosti;
            3. Samoocenjivanje trenutne situacije;
            4. Segmentacija korisnika javnih sredstava;
            5. Procena rizika;
            6. Analiza sistema internih kontrola;
            7. Korektivne aktivnosti i
            8. Izveštavanje o finansijskom upravlјanju i kontroli.

Koliko je potrebno vremena za uvođenje sistema finansijskog upravlјanja i kontrola?

U zavisnosti od veličine korisnika javnih sredstava i načina organizovanja i obavlјanja  poslovnih aktivnosti potrebno je do godinu dana.     

 


Koji je rok da rukovodilac korisnika javnih sredstava izvesti ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavlјenog sistema finansijskog upravlјanja i kontrola podnošenjem odgovora na upitnik koji priprema Centralna jedinica za harmonizaciju?

31. mart tekuće godine za predhodnu godinu.


Kako se prijavlјuju radna mesta u pravosudnim organima? Da li se prijavlјuje iz podgrupe – posebna zvanja službenika u pravosudnim organima ili iz zvanja državnih službenika? Da li se sudijski pomoćnik upisuje pod šifrom iz podgrupe A07 ili na osnovu zvan

Za zaposlene u pravosudnim organima su utvrđene posebne šifre, prema posebnim zvanjima u skladu sa Zakonom o uređenju sudova. Sudijski pomoćnici se prijavlјuju prema zvanjima: sudijski saradnik, viši sudijski saradnik i sudski savetnik, koja se nalaze u okviru podgrupe A07.


Kako se prijavlјuju gradonačelnici, predsednici opština, članovi veća? Kako se prijavlјuju ostali funkcioneri na republičkom i lokalnom nivou?
Sva izabrana, postavlјena i imenovana lice prijavlјuju se prema posebnim šiframa, i to:
Izabrana, imenovana i postavlјena lica u organima državne uprave i drugim državnim organima i organizacijama koje je osnovala Republika - O010101;
Izabrana, imenovana i postavlјena lica u organima Autonomne pokrajine i organizacijama koje je osnovala Autonomna pokrajina - O010102;
Izabrana, imenovana i postavlјena lica u organima jedinica lokalne samouprave i organizacijama koje je osnovala jedinica lokalne samouprave - O010103.

Kako se prijavlјuju podaci za zaposlene koji obavlјaju pored svog osnovnog posla i neke od rukovodećih dužnosti u zdravstvenoj ustanovi?

Podaci za zaposlene koji pored svog osnovnog posla obavlјaju i neke od rukovodećih poslova, prijavlјuju se pod šifrom njihovog osnovnog radnog mesta, ukoliko je u pitanju zdravstveni radnik. Ukoliko je zaposleni rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice, a nije zdravstveni radnik, prijavlјuje se na neko od izvršilačkih radnih mesta. Na primer doktor medicine specijalista koji je načelnik odelјenja, prijavlјuje se pod odgovarajućom šifrom doktora medicine specijalista, dok će načelnik nemedicinske službe  biti prijavlјen pod šifrom nekog od radnih mesta  u generičkim radnim mestima u zavisnosti od prirode poslova koji se obavlјaju u toj službi. U dalјoj reformi sistema plata će se posebno vrednovati rukovođenje i zaposleni će kao načelnik ostvarivati poseban dodatak po tom osnovu. 


Kako se prijavlјuju doktori medicine?
Na početku svrstavanja radnih mesta prema novim šiframa, potrebno je odrediti kojoj podgrupi u Šifarniku ustanova pripada, odnosno primarnom (Z02) ili drugim nivoima zdravstvene zaštite (Z03). Doktori medicine specijalisti, kao zdravstveni radnici, prijavlјuju se pod odgovarajućom šifrom određenom za doktore medicine specijaliste nevezano za njihovo angažovanje u obrazovnoj delatnosti. Na primer, podaci za doktora medicine specijalistu pedijatrije (kao i sve druge specijalnosti) prijavlјuju se pod šifrom Z030425 – Doktor medicine specijalista na bolničkom odelјenju i u specijalističkoj ambulanti. Ukoliko specijalizacija zaposlenog korespondira sa mestom rada onda se šifra određuje prema odgovarajućoj šifri, npr. doktor medicine specijalista u neurohirurgiji (Z030402).
Ukoliko doktor medicine poseduje subspecijalizaciju prijavlјuje se pod odgovarajućom šifrom za doktora medicine subspecijalistu.

 


Kako se prijavlјuju medicinske sestre / tehničari?

Najpre se utvrdi kojoj podgrupi u Šifarniku pripada određena ustanova, primarnom (Z02) i drugim nivoima zdravstvene zaštite (Z03). Zatim se odredi šifra radnog mesta prema mestu rada: ambulanta, stacionar, patronaža itd, na primer, ginekološko akušerske sestre, ukoliko je vanbolničko lečenje u pitanju, prijavlјuje se pod šifrom određenom za višu medicinsku sestru – tehničara ili medicinsku sestru  - tehničara (ovo je opšti poziv i nije preciziran smer: opšta, ginekološka – akušerska, pedijatrijska).


Zašto nisu obuhvaćene i predviđene sve specijalizacije koje pružaju obrazovne ustanove shodno akreditovanim programima, a koje zaposleni u zdravstvenim ustanovama poseduju?

Pod zdravstvenim saradnikom sa specijalizacijom podrazumeva se samo onaj zdravstveni saradnik koji je završio specijalizaciju u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama, koje donosi Ministarstvo zdravlјa, a ne odnosi se na specijalizacije u trajanju od jedne godine na matičnim fakultetima, niti na akademskim specijalizacijama. Isto važi i za zdravstvene radnike. Takođe, naziv radnog mesta ne predstavlјa i naziv zanimanja ili stepen stručne spreme (npr. naziv radnog mesta „viši fizioterapeut” podrazumeva da se na tom radnom mestu obavlјa druga vrsta i složeniji poslovi u odnosu na poslove koji se obavlјaju na radom mestu „fizioterapeut tehničar”.)


Zašto u Šifarniku nema šifara za dekana i prodekana fakulteta i pod kojim šiframa se prijavlјuju?

U visokom obrazovanju nisu predviđena rukovodeća radna mesta, za razliku od ostalih delova u oblasti obrazovanja, s obzirom da su na tim radnim mestima angažovani profesori univerziteta i u skladu s tim, prijavlјuju se prema odgovarajućoj šifri zvanja nastavnika. Tako npr. dekan fakulteta se prijavlјuje pod šifrom P040101 – redovni profesor.


Kako se prijavlјuju radna mesta koja obuhvataju rukovodeće poslove užih organizacionih jedinica?

Radna mesta se prijavlјuju izvršilačka radna mesta, a rukovođenje se posebno iskazuje. Tako na primer Šef odseka za nastavu i studentska pitanja se prijavlјuje kao Samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja (P041301), a rukovođenje će se posebno iskazati i biće posebno vrednovano. 


Da li se zaposleni koji imaju stečen niži nivo stručne spreme od one koja je predviđena Katalogom, mogu rasporediti na radna mesta u skladu sa njihovim opisom posla ako su za ta radna mesta u Katalogu kao uslov navedeni viši nivo stručne spreme?

Bilo da zaposleni imaju manji ili veći stepen stručne spreme od one koja se navodi u Katalogu, prijavlјuju se na osnovu poslova koje obavlјaju, s tim da je u tom slučaju potrebno obavestiti MDULS elektronskim putem kako bi se takva neslaganja u narednim fazama unapređenja Kataloga ispravila. 


Da li se na radno mesta šefa računovodstva mogu rasporediti radnici koji imaju niži stepen stručne spreme od onog koji je naveden u Katalogu za radno mesta Koordinatora finansijskih i računovodstvenih poslova?
U okviru finansijskih i računovodstvenih poslova je utvrđeno devet radnih mesta. Zaposleni se prijavlјuju u skladu sa opisima i uslovima radnog mesta, a aktima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji se može sistematizovati radno mesto šefa računovodstva pri čemu bi, u skladu sa dalјim reformskim procesom u oblasti sistema plata, bila utvrđena visina dodataka za rukovođenje (npr. koordinator finansijskih i računovodstvenih poslova – šef računovodstva, finansijsko – računovodstveni saradnik – šef računovodstva, finansijsko – računovodstveni referent – šef računovodstva itd.)

Kako se prijavlјuju zaposleni koji obavlјaju više poslova?

Zaposleni koji obavlјaju više poslova prijavlјuju se na poslovima koje pretežno obavlјaju, osim u slučaju da im je rešenjem, odnosno ugovorom o radu precizno utvrđen odnos radnog vremena u kome obavlјaju određene različite poslove. U tom slučaju, podaci za zaposlenog se prijavlјuju korišćenjem dve ili više šifri u skladu sa raspodelom radnog vremena, pri čemu se pri svakom prijavlјivanju u Obrazac unosi i procenat radnog vremena na koji je zaposleni angažovan na određenom poslu, odnosno radnom mestu.  


Da li se za davanje u zakup opreme naručioca primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama?

Članom 1. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/2019, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je javna nabavka, u smislu ovog zakona: 

1) nabavka na osnovu ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova koje nabavlja jedan ili više javnih naručilaca od privrednih subjekata koje su ti naručioci odabrali bez obzira da li su dobra, usluge ili radovi namenjeni za javne svrhe;

2) nabavka na osnovu ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova koje nabavlja jedan ili više sektorskih naručilaca od privrednih subjekata koje su ti naručioci odabrali, pod uslovom da su dobra, usluge ili radovi namenjeni obavljanju neke od sektorskih delatnosti.

Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da se javnom nabavkom smatra nabavka dobara, usluga ili radova od strane naručilaca.

S druge strane, treba ukazati da se opisanom slučaju ne primenjuju odredbe Zakona, ali se postupa u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast, pre svega u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini.


2) Da li je neophodno predvideti proceduru i zaključiti ugovor i za nabavke na koje se Zakon ne primenjuje, pa i za nabavku čija je procenjena vrednost svega nekoliko hiljada dinara?

Procedura planiranja, sprovođenja i izvršenja nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje je predmet regulisanja internog akta naručioca, koji su dužni da tim aktom urede proceduru, pa i u slučaju nabavke od nekoliko hiljada dinara.

 Naime, internim aktom naručioci mogu odrediti procedure sprovođenja nabavki procenjene vrednosti od par hiljada dinara, kao i procedure za nabavke vrednosti od par stotina hiljada dinara i propisati pravila zavisno od toga: po osnovu narudžbenice ili po osnovu prikupljanja određenog minimalnog broja informativnih ponuda, pozivom određenih privrednih subjekata da podnesu ponudu putem mejla i sl, kao što mogu odrediti pragove u nabavkama gde se formira ili ne formira komisija za javnu nabavku, sve zavisno od složenosti i vrednosti tih nabavki.

Izuzetno se u skladu sa načelom ekonomičnosti i efikasnosti, može predvideti da se za tzv. sitne nabavke ne prikupljaju tri ponude, ali i u tom slučaju je potrebno dokumentovati da je postignuta cena u skladu sa tržišnom.


Da li naručilac može da planira određenu nabavku kao javnu nabavku, iako je procenjena vrednost te nabavke takva da može biti izuzeta od primene zakona?

Naravno, Zakonom o javnim nabavkama jesu predviđeni izuzeci od primene Zakona kao i nabavke ispod pragova iz člana 27. Zakona, ali naručilac može sprovesti postupak javne nabavke za te nabavke uvek kada smatra da je to primereno okolnostima konkretnog slučaja.


Kako se organizuje žrebanje, ukoliko nema rezervnog kriterijuma za dodelu ugovora?

Članom 144. stav 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/2019, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da ako i nakon primene rezervnih kriterijuma postoje dve ili više ponuda koje su jednako rangirane, naručilac će dodeliti ugovor ponuđaču koji bude izvučen putem žreba.

Uvidom u Portal javnih nabavki, nismo utvrdili da je žrebanje moguće izvršiti korišćenjem Portala javnih nabavki, te smo mišljenja da je žrebanje moguće izvršiti bez korišćenja Portala javnih nabavki. Drugim rečima, žrebanje biste sprovodili kao i u skladu sa odredbama prethodno važećeg Zakona o javnim nabavkama, pozivanjem svih ponuđača da prisustvuju žrebanju ili na drugi sličan način, a u skladu sa načelima javnih nabavki.


Da li u okviru nabavki koje su izuzete od primene Zakona, pored nabrojanih usluga socijalne zaštite, usluge obezbeđenja i dr, spadaju i usluge čišćenja poslovnih prostorija?

Treba imati u vidu da nabrojane usluge nisu izuzete od primene Zakona, već su limiti za primenu društvenih i drugih posebnih usluga značajno viši (15.000.000 dinara za javne naručioce). Usluge čišćenja ne spadaju u ovu kategoriju usluga.


Da li je gornja granica za nabavke na koje se Zakon ne primenjuje za dobra i usluge 1.000.000,00 dinara ili 999.999,99 dinara?

Prema formulaciji iz člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona, po kojoj se odredbe Zakona ne primenjuju na nabavku dobara i usluga čija je procenjena vrednost manja od 1.000.000,00 dinara, proizilazi da isto važi za nabavku procenjene vrednosti od 999.999 dinara i manje, dakle manje od 1.000.000 dinara, dok već za nabavku procenjene vrednosti, za dobra i usluge, od 1.000.000 dinara i više morate primenjivati odredbe Zakona.


Po prethodno važećem Zakonu, referenca nije mogla da bude element kriterijuma. Imajući u vidu da novi Zakon i njegov član 132. stav 1. tačka 3) podtačka 2), gde je navedeno da organizacija, kvalifikacija i iskustvo osoblja kome je povereno izvršenje ugovora može da bude element kriterijuma, postavlja se pitanje da li referenca po novom Zakonu može da bude element kriterijuma?

Kao i do sada, reference/iskustvo onih lica koji će učestvovati u realizaciji konkretnog ugovora o javnoj nabavci, mogu biti element kriterijuma (sada ZJN to izričito uređuje), dok reference ponuđača ne mogu biti element kriterijuma.


Koje mere se mogu preduzeti ukoliko se nakon otvaranja ponuda utvrdi da je član komisije u sukobu interesa?

Najčešća mera bi bila da zamenik člana komisije stupi na mesto člana i da sprovodi sve dalje radnje, dok se član komisije izuzima iz daljeg sprovođenja postupka javne nabavke.