DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Društvo sa ograničenom odgovornošću je jedna od pravnih formi privrednog društva predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i akcionarsko društvo, spada u društva kapitala.Glavna pogodnost ovog oblika privrednih društava u svetu je u tome što je potreban manji kapital za registrovanje, a i zakonodavstvo koje se odnosi na ova društva je daleko manje imperativno nego kod akcionarskih društava. Društvo sa ograničenom odgovornošću je fleksibilno društvo sa aspekta upravljanja društvom. Međutim, za razliku od akcionarskog društva, koje je tipično društvo kapitala sa svim njihovim osnovnim karakteristikama, društvo sa ograničenom odgovornošću ima osobine društava kapitala i društava lica i ono je jedan od najčešće korišćenih oblika organizovanja privrednih subjekata u našoj privredi.
 
Društvo s ograničenom odgovornošću jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.Poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću sadrži oznaku "društvo sa ograničenom odgovornošću" ili skraćenicu "d.o.o." ili "doo".Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Član društva neodgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva. Društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 članova. Ako se broj članova društva poveća iznad 50, ali ne više od 100 članova, i ako se taj broj održi u periodu dužem od godinu dana, to društvo menja pravnu formu u formu zatvorenog akcionarskog društva.

  • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću,
  • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva,
  • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
  • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
  • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
  • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
  • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (visine naknada).

Osnivački akt je konstitutivni akt društva koji ima formu odluke o osnivanju ako društvo osniva jedno lice ili ugovora o osnivanju ako društvo osniva više lica. Osnivačkim aktom određuje se da li je upravljanje društvom jednodomno ili dvodomno. Menja se običnom većinom glasova svih članova društva, osim ako osnivačkim aktom nije predviđena veća većina.

Osnivački akt sadrži: 
1) lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
2) poslovno ime i sedište društva;
3) pretežnu delatnost društva;
4) ukupan iznos osnovnog kapitala društva (osnovni kapital društva iznosi najmanje 100 dinara);
5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;
6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;
7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
8) određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

Upravljanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno. U slučaju jednodomnog upravljanja, organi društva su skupština i jedan ili više direktora. U slučaju dvodomnog upravljanja, organi društva su skupština, nadzorni odbor i jedan ili više direktora.

Skupštinu čine svi članovi društva. Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.
Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne. Sednicu skupštine saziva direktor, ako je upravljanje društvom jednodomno, odnosno nadzorni odbor, ako je upravljanje društvom dvodomno.
Svaka odluka skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Društvo ima jednog ili više direktora koji su zakonski zastupnici društva. Broj direktora određuje se osnivačkim aktom ili odlukom skupštine. Ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine nije određen broj direktora, društvo ima jednog direktora. Direktora imenuje skupština, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno. Prilikom osnivanja društva, direktor se može imenovati osnivačkim aktom.

Član nadzornog odbora mora da ispunjava uslove propisane Zakonom o privrednim društvima za direktora akcionarskog društva i ne sme biti zaposlen u društvu. Predsednika i članove nadzornog odbora bira skupština. Prilikom osnivanja društva prvi predsednik i članovi nadzornog odbora mogu se imenovati osnivačkim aktom.

Zakonom o privrednim društvima propisano je da je osnovni (registrovani) kapital društva novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Ulozi mogu biti novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima. Ako se uplata novčanog uloga vrši u stranoj valuti dinarska protivrednost uloga obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate uloga.

Minimalni upisani osnovni kapital (novčani ili nenovčani) iznosi najmanje 100 dinara (osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos).

Ulog se prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ne mora uplatiti odnosno uneti, već se mora samo upisati, a u osnivačkom aktu se mora odrediti u kom roku u kome će član društva uplatiti odnosno uneti ulog. Rok za uplatu ne može biti duži od pet godina i računa se od dana donošenja osnivačkog akta. Članovi društva stiču udeo u društvu preuzimanjem obaveze uplate odnosno unošenja uloga.

Nenovčani ulozi mogu biti samo u stvarima i pravima. Vrednost nenovčanog uloga se utvrđuje sporazumom od strane svih članova društva ili putem procene stručnog lica koje je od nadležnog državnog organa ovlašćeno da vrši procene određenih stvari i prava (sudski veštak, revizor ili drugo stručnog lice). Ukoliko, u skladu sa čl. 56 i 57 Zakona o privrednim društvima nije vršena procena vrednosti nenovčanog uloga, sačinjava se potvrda o njegovoj vrednosti, u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima koja se dostavlja radi registracije i objavljivanja.

Kada se nenovčani ulog osnivača sastoji iz neke nepokretnosti, osnivčaki akt predstavlja osnov za prenos prava svojine na nepokretnosti, te ovaj dokument mora biti u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Postupak registracije pokreće se podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre (neposredno u sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom), a može biti pokrenut i po službenoj dužnosti ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.
Registraciona prijava osnivanja je propisana, te se podnosi na propisanom obrascu Jedinstvena registraciona prijava osnivanja  pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (JRPPS) koji je dostupan na vebsajtu Agencije za privredne registre: www.apr.gov.rs
Pitajte nas