Pitanja i odgovori


Da li će u skladu sa Predlogom novog Zakona o javnim nabavkama naručilac moći nakon podnetog zahteva za zaštitu prava da nastavi sa postukom javne nabavke, do donošenja odluke o dodeli ugovora?

Ne. Jedna od novina u delu zaštite prava koji donosi Predlog Zakona jeste da podneti zahtev za zaštitu prava zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke. Jedini izuzetak je podnošenje zahteva Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki – da se dozvoli nastavak postupka i zaključenje ugovora o javnoj nabavci. S druge strane, naručilac neće moći da „sam“ nastavi postupak javne nabavke do okončanja postupka zaštite prava.


Da li će se u skladu sa Predlogom novog Zakona o javnim nabavkama ponude dostavljati elektronskim putem?

Da. Jedna od novina koji donosi Predlog Zakona jesu elektrosnke javne nabavke, čiji je ključni deo podnošenje ponuda elektronskim putem, odnosno putem novog Portala javnih nabavki, čija je izrada u toku.


Da li je istina da će novog Zakona o javnim nabavkama ukinuti postupak javne nabavke male vrednosti?

Tačno je, Predlogom Zakona je predviđeno „ukidanje“ postupka javne nabavke male vrednosti. Ipak, naručioci nemaju razloga za brigu, jer je ovo ukidanje samo formalno, dok će pogodnosti za nabavke ispod određenog limita u pogledu rokova za podnošenje ponuda i način dokazivanja uslova biti zadržane.


Kako naručilac nadalje tretira ponudu koju je podnela grupa ponuđača, a nakon otvaranja ponuda (u stručnoj oceni ponuda) jedan od članova grupe ponuđača odustane od učešća?

Članom 3. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je ponuđač lice koje u postupku javne nabavke ponudi dobra, pružanje usluga ili izvođenje radova. Članom 81. Zakona propisano je da ponudu može podneti i grupa ponuđača.

Ако je ponudu podnela grupa ponuđača, а nakon otvaranja ponuda jedan od učesnika u zajedničkoj ponudi odustane od zajedničke ponude, proizilazi da praktično više ne postoji ponuđač koji je podneo ponudu (odnosno grupa ponuđača), te se samim tim može smatrati da je ovaj ponuđač odustao od podnete ponude, jer i sam više ne postoji u smislu predmetnog postupka javne nabavke.  

Imajući u vidu navedeno, može se zaključiti da više ne postoji navedeni ponuđač u smislu člana 3. stav 1. tačka 3) Zakona, koji je podneo ponudu. S obzirom na to, predmetnu ponudu nije potrebno ocenjivati u stručnoj oceni ponuda i dalje je eventualno rangirati, imajući u vidu da ona praktično više ne egzistira u postupku javne nabavke (obrazloženje s tim u vezi je svakako potrebno navesti u donetoj odluci naručioca).  


Da li naručilac može odbiti ponudu ponuđača koji je dostavio dokumente koji nisu prevedeni na srpski jezik?

Članom 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da će naručilac odbiti ponudu ako sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

U skladu sa brojnom praksom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija), naručilac ne treba da ponudu odbije kao neprihvatljivu čak i u situaciji kada je zahtevano dostavljanje prevoda u određenoj formi, imajući u vidu da se u takvoj situaciji ne smatra da se ne može utvrditi sadržina ponude usled nedostatka prevoda dokumenta koji je dostavljen. Tada postoje dve opcije za naručioca. Jedna je da naručilac prihvati dostavljeni dokaz na stranom jeziku, ukoliko iz njega može da utvrdi sadržinu tog dela ponude, dok je druga da naručilac primenom člana 18. stav 3. i člana 93. stav 1. Zakona, od ponuđača zatraži da u primerenom roku izvrši prevod tog dokaza.


Primena člana 110. Zakona o javnim nabavkama (uvid u dokumentaciju) – kako treba postupati?

Članom 110. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da ponuđač, kandidat, odnosno podnosilac prijave ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma ili odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka o čemu može podneti pismeni zahtev naručiocu. Naručilac je dužan da ovom licu omogući uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, u roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva.

Imajući u vidu odredbe Zakona, pravo je svakog ponuđača (kandidata, podnosioca prijave) da u postupku javne nabavke izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke posle donošenja odluke naručioca, dok je obaveza naručioca da ovakav uvid omogući u roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva. Takođe, pravo je ponuđača da kopira dokumentaciju iz postupka o svom trošku, uz ukazivanje da se kopiranje dokumentacije vrši samo ukoliko to podnosilac zahteva i traži, odnosno u obimu koji traži. 

Naručilac u odgovoru na podneti zahtev za uvid u dokumentaciju treba da odredi vreme i mesto vršenje uvida poštujući Zakonom određen rok, dok je preporuka i da podnosiocu zahteva za uvid ukaže da je potrebno da se dostavi ovlašćenje za vršenje uvida potpisano od zastupnika podnosioca zahteva, ukoliko uvid ne vrši zakonski zastupnik.

Podnosilac zahteva za uvid ima pravo da pored uvida izvrši i kopiranje dokumentacije, o svom trošku. Preporuka je da se kopiranje dokumentacije ili ne naplaćuje ili da se naplaćuje po realnoj ceni koštanja ovakvog kopiranja - može se koristiti iznos koji je predviđen za kopiranje u skladu sa propisima o prikupljanju informacija od javnog značaja, odnosno Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 8/2006).

Iako Zakon ne uređuje izričito da se uvid u dokumentaciju može zahtevati do isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ove odredbe Zakona trebalo bi tumačiti na navedeni način, jer je upravo svrha uvida u dokumentaciju u skladu sa Zakonom da ponuđači sagledaju elemente svoje i drugih ponuda u cilju zaštite svojih prava i pravnih interesa kroz podnošenje zahteva za zaštitu prava. S obzirom na to, nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, naručilac nije dužan da ponuđaču omogući uvid u dokumentaciju nastalu u postupku javne nabavke.

Nakon proteka navedenog roka, uvid u dokumentaciju može se eventualno ostvariti kroz primenu odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010).


Kadrovski kapacitet - koji period bi trebalo da pokriva ugovor o angažovanju lica - da li se gleda u odnosu na trenutak podnošenja ponude ili period izvršenja ugovora?

U postupku javne nabavke je potrebno praviti jasnu razliku između dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke (uslova za učešće u postupku javne nabavke koji se odnose na kapacitete ponuđača) i uslova za izvršenje ugovora koji mogu biti i elementi kriterijuma u okviru ekonomski najpovoljnije ponude (uslovi koji se odnose na ponudu u konkretnom postupku javne nabavke). Na navedeno razlikovanje je ukazano 15. Načelnim pravnim stavom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

S obzirom na to, potrebno je u vezi sa uslovima kadrovskog kapaciteta - da ponuđač u trenutku podnošenja ponude ima angažovano odgovarajuće lice kako je zahtevano konkursnom dokumentacijom.

S tim u vezi, ukazujemo da iz prakse Republičke komisije proizilazi da se ne može smatrati nedostatkom činjenica da ugovor koji je zaključen sa određenim licem ističe pre okončanja izvršenja konkretnog ugovora o javnoj nabavci. Dakle, ukoliko ponuđač smatra da je potrebno da konkretno lice učestvuje u realizaciji konkretne javne nabavke, takav zahtev naručilac treba i da navede u konkursnoj dokumentaciji. Navedeno je svakako i preporuka u postupcima javnih nabavki, pre svega kod predmeta nabavki kod kojih je upravo od ključnog značaja za kvalitetnu realizaciju ugovora učešće određenog lica sa potrebnim kvalifikacijama (izrada projekata, intelektualne usluge, usluge stručnog nadzora i dr). Ovakvi uslovi bi predstavljali uslove za izvršenje ugovora i kvalifikacije takvih lica bi mogle predstavljati jedan od elemenata kriterijuma u okviru kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude (jer se radi o licima koji će učestvovati u realizaciji konkretne javne nabavke naručioca).  


Molio bih vas da mi objasnite o registraciji poljoprivrednog gazdinstva do kada može da se registruje 2016 god. koliko zemljišta najmanje mogu imati i još da li mogu penzioneri da se registruju?
Registracija polјoprivrednih gazdinstava
Obnova registracije polјoprivrednog gazdinstva u Registru vrši se svake godine, u
periodu od 1. februara do 31. marta.
 
U Skladu sa Zakonom  o polјoprivredii ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 10/2013 - dr. zakon) i Pravilnikom o upisu u registar o upisu u registarpolјoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status polјoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013 i 102/2015)
Upis polјoprivrednog gazdinstva u Registar polјoprivrednih gazdinstava vrši se na zahtev nosioca  polјoprivrednog gazdinstva. Zahtev za upis i obnovu registracije u Registru podnose pravna lica, preduzetnici i polјoprivrednici.
U Registar se upisuje polјoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji Republike Srbije, na kome privredno društvo, zemlјoradnička zadruga, drugo pravno lice kao što je ustanova, škola, manastir, crkva i druga organizacija (u dalјem tekstu: pravno lice), preduzetnik i polјoprivrednik -fizičko lice, obavlјaju polјoprivrednu proizvodnju.
U Registar se može upisati i polјoprivredno gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara polјoprivrednog zemlјišta, odnosno drugo zemlјište ili građevinska celina na kome lice iz 1. stava ovog člana obavlјa stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju (staklenici i plastenici), odnosno obavlјa druge oblike polјoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr.).
Zahtevi se podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva finansija - Uprava za trezor, prema prebivalištu nosioca polјoprivrednog gazdinstva, nezavisno od mesta obavlјanja polјoprivredne delatnosti.
U Registar se Podnose se sledeća dokumenta:
- Zahtev za upis u Registar koji se dobije u kancelariji
- Kopija lične karte podnosioca zahteva
- Kopije ličnih karata članova polјoprivrednog gazdinstva koji se upisuju u Registar
- Kopija namenskog tekućeg računa otvorenog u poslovnoj banci
 
Za prijavlјene katastarske parcele neophodno je dostaviti:
- Izvod iz katastra nepokretnosti
- Ugovor o zakupu
- Ugovor o ustupanju zemlјišta na korišćenje
 
Sve informacije o kreditima , podsticajnim sredstvima , tekućim aktivnostima Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine ( kao i obrasce za upis i obnovu registracije polјoprivrednog gazdinstva ) možete videti na internet adresi Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/ koja se nalazi na adresi :
Uprava za agrarna plaćanja
Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine
Bulevar kralјa Aleksandra 84, 11 050 Beograd
tel: +381 11 30 20 100, +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

Šta predstavlјaju podgrupe u okviru istih grupa Šifarnika?

U okviru svake grupe postoje podgrupe koje su takođe značajne pri odabiru šifre. Tako se pravi razlika između radnih mesta u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i radnih mesta u visokom obrazovanju ili radnih mesta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i radnih mesta u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite. 


Koje grupe i podgrupe Šifarnika su na raspolaganju korisnicima javnih sredstava? Da li KJS mogu da koriste druge grupe pored svoje matične grupe koja se odnosi na njihovu osnovnu delatnost i grupe za generička radna mesta?
Radna mesta u Šifarniku su razvrstana u grupe prema državnim i organima državne uprave, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave i javnim službama u kojima se poslovi tog radnog mesta, odnosno zvanja obavlјaju. Svaka grupa radnih mesta u Šifarniku sadrži podgrupe.
KJS imaju na raspolaganju grupu koja se odnosi na njihovu osnovnu delatnost, i to za: zdravstvo – Z, prosvetu – P, kulturu – K, sport –S, socijalnu zaštitu – R i upravu (organi državne uprave, organi AP i JLS) – A.
Pored toga, svi KJS na raspolaganju imaju i grupu tzv. generičkih radnih mesta, odnosno radnih mesta za stručne, administrativne i tehničke  poslove – G.
Takođe, postoji i posebna grupa „Ostalo” – O, koja je na raspolaganju svim ostalim KJS za koje nisu utvrđene šifre u posebnim grupama u Šifarniku, odnosno koji podatke za zaposlene na određenim radnim mestima ne prijavlјuju prema šiframa u nekoj od postojećih grupa. Grupa „Ostalo” je predviđena i za prijavlјivanje funkcionera za koje nije utvrđena posebna šifra. 
KJS ne mogu da koriste šifre iz drugih delova kataloga osim iz svoje odgovarajuće grupe (A, Z, K, P, S ili R), generičkog (G) i u izuzetnim slučajevima ostalo (O).

Da li se radna mesta u organima državne uprave ili u jedincima lokalne samouprave prijavlјuju na osnovu zvanja ili zanimanja?Na primer, da li zapisničar u zvanju referenta, treba da se upiše kao referent (šifra grupe A) ili kao zapisničar (šifra grupe G)?

Radna mesta državnih službenika i službenika u organima AP i JLS koja su razvrstana u zvanjima prijavlјuju se prema šifri zvanja, a ne prema šiframa koja se nalaze u okvir grupe G.  U konkretnom primeru, zaposlenog bi trebalo prijaviti pod šifrom referenta.


Ko su obveznici uvođenja sistema finansijskog upravlјanja i kontrola?
Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015) u članu 81. stav 1. određuje da sistem finansijskog upravlјanja i kontrola uspostavlјaju korisnici javnih sredstava.
Definicija korisnika javnih sredstava po navedenom zakonu je data u članu 2. stav 1. tačka 5 i glasi:
„Korisnici javnih sredstava su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama“
Znači, krug obveznika uspostavlјanja  i sprovođenja sistema finansijskog upravlјanja i kontrola je veoma širok i nije određen veličinom i funkcijom korisnika javnih sredstava.

Kako se prijavlјuju KJS koji ne spadaju u postojeće posebne grupe prema osnovnoj delatnosti?

KJS koji ne mogu da prepoznaju svoja radna mesta za poslove u osnovnoj delatnosti, poput javnih preduzeća, javnih agencija, privrednih društava i nekih posebnih organizacija svoja radna mesta prijavlјuju pod šiframa u okviru grupa Ostalo (O) i Radna mesta za stručne, administrativne i tehničke  poslove (G). Podatke za zaposlene na radnim mestima na kojima se obavlјaju stručni poslovi iz svoje osnovne delatnosti prijavlјuju pod O, a za poslove podrške poslovima osnovne delatnosti prijavlјuju pod G. Na primer, istraživači u naučnim institutima se prijavlјuju pod šifrom O010200 - Ostala radna mesta kod korisnika javnih sredstava, a kurir u istom institutu pod šifrom G060200 -  Kurir/ekspeditor pošte. Ovaj princip važi za sve KJS poput javnih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća, javnih agencija i drugih ustanova i organizacija koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.


Kojim postupcima i radnjama se dokazuje da je počet proces uspostavlјanja sistema finansijskog upravlјanja i kontrola?
Prvi korak koji je potrebno učiniti je određivanje lica koji će biti nosioci aktivnosti i to:
  • rukovodioca nadležan za uspostavlјanje i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola i
  • radne grupe za uspostavlјanje i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola
Delokrug rada i poslovi se određuju kroz rešenje koja donosi rukovodilac korisnika javnih sredstava.
Rukovodilac i radna grupa za uspostavlјanje i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola se imenuju iz reda rukovodstva i zaposlenih i ne dobijaju dodatna primanja po tom osnovu.
Doneto rešenje ne oslobađa odgovornosti rukovodioca korisnika javnih sredstava od uspostavlјanja i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola.
 
Drugi korak je donošenje Strategije za  uspostavlјanje i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola i čiji je sastavni deo akcioni plan.  U akcionom planu su definisane aktivnosti, nosioci aktivnosti i rokovi za uspostavlјanje i primenu sistema finansijskog upravlјanja i kontrola.
 
Treći korak je sačinjavanje spiska poslovnih procesa za korisnika javnih sredstava i izrada procedura za te poslovne procese.

Da li se grupa G (Radna mesta za stručne, administrativne i tehničke poslove) uopšte odnosi na organe državne uprave i organe AP i JLS?

U okviru grupe G prijavlјuju se radna mesta u organima državne uprave i organima AP i JLS koji nisu razvrstana u zvanja i koja nisu položaji, odnosno radna mesta nameštenika prema Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o zaposlenima u AP i JLS (zanimanja prema starom Zakonu o radnim odnosima u državnim organima). Na primer: daktilograf, stenograf, telefonista, vozač, kurir i sl.  


Da li se radna mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija prijavlјuje iz podgrupe – posebna zvanja državnih službenika u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ili iz zvanja državnih službenika.

Službenici u svim državnim organima u kojima su utvrđena posebna zvanja, prijavlјuju se prema šiframa koje su utvrđena za ta posebna zvanja. Na primer službenici u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija se prijavlјuju pod šiframa iz podgrupe A06. Ovo se odnosi na posebna zvanja u svim podgrupama od A02 - A08 (poreski službenici, katastarski službenici itd.).


Koje su osnovne aktivnosti u uspostavlјanju sistema finansijskog upravlјanja i kontrola?
Osnovne aktivnosti su:
            1. Organizovanje procesa i pregled finansijskog upravlјanja i kontrola;
            2. Priprema akcionog plana i plana aktivnosti;
            3. Samoocenjivanje trenutne situacije;
            4. Segmentacija korisnika javnih sredstava;
            5. Procena rizika;
            6. Analiza sistema internih kontrola;
            7. Korektivne aktivnosti i
            8. Izveštavanje o finansijskom upravlјanju i kontroli.

Koliko je potrebno vremena za uvođenje sistema finansijskog upravlјanja i kontrola?

U zavisnosti od veličine korisnika javnih sredstava i načina organizovanja i obavlјanja  poslovnih aktivnosti potrebno je do godinu dana.     

 


Koji je rok da rukovodilac korisnika javnih sredstava izvesti ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavlјenog sistema finansijskog upravlјanja i kontrola podnošenjem odgovora na upitnik koji priprema Centralna jedinica za harmonizaciju?

31. mart tekuće godine za predhodnu godinu.


Kako se prijavlјuju radna mesta u pravosudnim organima? Da li se prijavlјuje iz podgrupe – posebna zvanja službenika u pravosudnim organima ili iz zvanja državnih službenika? Da li se sudijski pomoćnik upisuje pod šifrom iz podgrupe A07 ili na osnovu zvan

Za zaposlene u pravosudnim organima su utvrđene posebne šifre, prema posebnim zvanjima u skladu sa Zakonom o uređenju sudova. Sudijski pomoćnici se prijavlјuju prema zvanjima: sudijski saradnik, viši sudijski saradnik i sudski savetnik, koja se nalaze u okviru podgrupe A07.


Kako se prijavlјuju gradonačelnici, predsednici opština, članovi veća? Kako se prijavlјuju ostali funkcioneri na republičkom i lokalnom nivou?
Sva izabrana, postavlјena i imenovana lice prijavlјuju se prema posebnim šiframa, i to:
Izabrana, imenovana i postavlјena lica u organima državne uprave i drugim državnim organima i organizacijama koje je osnovala Republika - O010101;
Izabrana, imenovana i postavlјena lica u organima Autonomne pokrajine i organizacijama koje je osnovala Autonomna pokrajina - O010102;
Izabrana, imenovana i postavlјena lica u organima jedinica lokalne samouprave i organizacijama koje je osnovala jedinica lokalne samouprave - O010103.

Kako se prijavlјuju podaci za zaposlene koji obavlјaju pored svog osnovnog posla i neke od rukovodećih dužnosti u zdravstvenoj ustanovi?

Podaci za zaposlene koji pored svog osnovnog posla obavlјaju i neke od rukovodećih poslova, prijavlјuju se pod šifrom njihovog osnovnog radnog mesta, ukoliko je u pitanju zdravstveni radnik. Ukoliko je zaposleni rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice, a nije zdravstveni radnik, prijavlјuje se na neko od izvršilačkih radnih mesta. Na primer doktor medicine specijalista koji je načelnik odelјenja, prijavlјuje se pod odgovarajućom šifrom doktora medicine specijalista, dok će načelnik nemedicinske službe  biti prijavlјen pod šifrom nekog od radnih mesta  u generičkim radnim mestima u zavisnosti od prirode poslova koji se obavlјaju u toj službi. U dalјoj reformi sistema plata će se posebno vrednovati rukovođenje i zaposleni će kao načelnik ostvarivati poseban dodatak po tom osnovu. 


Kako se prijavlјuju doktori medicine?
Na početku svrstavanja radnih mesta prema novim šiframa, potrebno je odrediti kojoj podgrupi u Šifarniku ustanova pripada, odnosno primarnom (Z02) ili drugim nivoima zdravstvene zaštite (Z03). Doktori medicine specijalisti, kao zdravstveni radnici, prijavlјuju se pod odgovarajućom šifrom određenom za doktore medicine specijaliste nevezano za njihovo angažovanje u obrazovnoj delatnosti. Na primer, podaci za doktora medicine specijalistu pedijatrije (kao i sve druge specijalnosti) prijavlјuju se pod šifrom Z030425 – Doktor medicine specijalista na bolničkom odelјenju i u specijalističkoj ambulanti. Ukoliko specijalizacija zaposlenog korespondira sa mestom rada onda se šifra određuje prema odgovarajućoj šifri, npr. doktor medicine specijalista u neurohirurgiji (Z030402).
Ukoliko doktor medicine poseduje subspecijalizaciju prijavlјuje se pod odgovarajućom šifrom za doktora medicine subspecijalistu.

 


Kako se prijavlјuju medicinske sestre / tehničari?

Najpre se utvrdi kojoj podgrupi u Šifarniku pripada određena ustanova, primarnom (Z02) i drugim nivoima zdravstvene zaštite (Z03). Zatim se odredi šifra radnog mesta prema mestu rada: ambulanta, stacionar, patronaža itd, na primer, ginekološko akušerske sestre, ukoliko je vanbolničko lečenje u pitanju, prijavlјuje se pod šifrom određenom za višu medicinsku sestru – tehničara ili medicinsku sestru  - tehničara (ovo je opšti poziv i nije preciziran smer: opšta, ginekološka – akušerska, pedijatrijska).


Zašto nisu obuhvaćene i predviđene sve specijalizacije koje pružaju obrazovne ustanove shodno akreditovanim programima, a koje zaposleni u zdravstvenim ustanovama poseduju?

Pod zdravstvenim saradnikom sa specijalizacijom podrazumeva se samo onaj zdravstveni saradnik koji je završio specijalizaciju u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama, koje donosi Ministarstvo zdravlјa, a ne odnosi se na specijalizacije u trajanju od jedne godine na matičnim fakultetima, niti na akademskim specijalizacijama. Isto važi i za zdravstvene radnike. Takođe, naziv radnog mesta ne predstavlјa i naziv zanimanja ili stepen stručne spreme (npr. naziv radnog mesta „viši fizioterapeut” podrazumeva da se na tom radnom mestu obavlјa druga vrsta i složeniji poslovi u odnosu na poslove koji se obavlјaju na radom mestu „fizioterapeut tehničar”.)


Zašto u Šifarniku nema šifara za dekana i prodekana fakulteta i pod kojim šiframa se prijavlјuju?

U visokom obrazovanju nisu predviđena rukovodeća radna mesta, za razliku od ostalih delova u oblasti obrazovanja, s obzirom da su na tim radnim mestima angažovani profesori univerziteta i u skladu s tim, prijavlјuju se prema odgovarajućoj šifri zvanja nastavnika. Tako npr. dekan fakulteta se prijavlјuje pod šifrom P040101 – redovni profesor.


Kako se prijavlјuju radna mesta koja obuhvataju rukovodeće poslove užih organizacionih jedinica?

Radna mesta se prijavlјuju izvršilačka radna mesta, a rukovođenje se posebno iskazuje. Tako na primer Šef odseka za nastavu i studentska pitanja se prijavlјuje kao Samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja (P041301), a rukovođenje će se posebno iskazati i biće posebno vrednovano. 


Da li se zaposleni koji imaju stečen niži nivo stručne spreme od one koja je predviđena Katalogom, mogu rasporediti na radna mesta u skladu sa njihovim opisom posla ako su za ta radna mesta u Katalogu kao uslov navedeni viši nivo stručne spreme?

Bilo da zaposleni imaju manji ili veći stepen stručne spreme od one koja se navodi u Katalogu, prijavlјuju se na osnovu poslova koje obavlјaju, s tim da je u tom slučaju potrebno obavestiti MDULS elektronskim putem kako bi se takva neslaganja u narednim fazama unapređenja Kataloga ispravila. 


Da li se na radno mesta šefa računovodstva mogu rasporediti radnici koji imaju niži stepen stručne spreme od onog koji je naveden u Katalogu za radno mesta Koordinatora finansijskih i računovodstvenih poslova?
U okviru finansijskih i računovodstvenih poslova je utvrđeno devet radnih mesta. Zaposleni se prijavlјuju u skladu sa opisima i uslovima radnog mesta, a aktima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji se može sistematizovati radno mesto šefa računovodstva pri čemu bi, u skladu sa dalјim reformskim procesom u oblasti sistema plata, bila utvrđena visina dodataka za rukovođenje (npr. koordinator finansijskih i računovodstvenih poslova – šef računovodstva, finansijsko – računovodstveni saradnik – šef računovodstva, finansijsko – računovodstveni referent – šef računovodstva itd.)

Kako se prijavlјuju zaposleni koji obavlјaju više poslova?

Zaposleni koji obavlјaju više poslova prijavlјuju se na poslovima koje pretežno obavlјaju, osim u slučaju da im je rešenjem, odnosno ugovorom o radu precizno utvrđen odnos radnog vremena u kome obavlјaju određene različite poslove. U tom slučaju, podaci za zaposlenog se prijavlјuju korišćenjem dve ili više šifri u skladu sa raspodelom radnog vremena, pri čemu se pri svakom prijavlјivanju u Obrazac unosi i procenat radnog vremena na koji je zaposleni angažovan na određenom poslu, odnosno radnom mestu.