Aktuelnosti

Javni poziv za Program podizanja kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara u saradnji sa naučno tehnološkim parkovima

business-startup.jpg

Javni poziv je otvoren od 15. septembra 2023. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 16 oktobar 2023. godine do 12.00 časova.

Fond za inovacionu delatnost objavljuje

Javni poziv za
Program podizanja kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara u saradnji sa naučno tehnološkim parkovima

 

Ciljevi programa:

Opšti cilj programa je razvoj kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara (startap inkubatori, startap centri, smart siti centri i dr.) koje predstavljaju organizacije za podršku preduzetničkim (startap) timovima i novoosnovanim preduzećima inovacione delatnosti (startapima). Programom se razvijaju kompetencije regionalnih inovacionih startap centara za pružanje podrške na konzistentan i organizovan način, kao i za uključivanje u integrisani sistem podrške inovacionoj delatnosti, sa ciljem dostizanja samoodrživosti za dalji rad i funkcionisanje. Programom se postiže integracija regionalnih inovacionih startap centara sa naučno-tehnološkim parkovima, u cilju razvoja inovativne zajednice na lokalnom nivou, a u funkciji sistemskog razvoja inovacione delatnosti kao i unapređenju inovacionog ekosistema na teritoriji Republike Srbije.

Plan projektnih aktivnosti treba da sadrži aktivnosti kojima će se izvršiti podizanje kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara za obavljanje sledećih zadataka:

 • Promocija regionalnog inovacionog startap centra u svojoj lokalnoj zajednici u cilju privlačenja preduzetničkih (startap) timova i pojedinaca koji imaju inovativnu ideju
 • Razvoj preduzetničkog duha kod mladih organizacijom različitih događaja (hakatona, prezentacije ideje i sl.)
 • Edukacija i pomoć timovima i pojedincima u razvoju poslovanja i komercijalizaciji inovativnih ideja, kroz upoznavanje sa različitim poslovnim modelima, definisanju i istraživanju tržišta, utvrđivanju ciljanih korisnika, planova prodaje i marketinga i strategijama rasta i razvoja
 • Pomoć u generisanju, evaluaciji, validaciji i testiranju ideja
 • Umrežavanju kroz organizaciju i učešće na događajima i sastancima (meetups) sa drugim subjektima inovacionog ekosistema
 • Obezbeđivanje radnog prostora sa neophodnom internet konekcijom u kojem se nalazi kompjuterska oprema, sala za sastanke i prezentacije, kancelarije, kao i druga prateća oprema
 • Mentorstvo putem obezbeđivanja iskusnih stručnjaka iz oblasti tehnologije, inovacija i poslovanja koji mogu pružiti odgovore na pitanja od značaja za razvoj novog inovativnog preduzeća (startapa)
 • Pomoć u obezbeđivanju finansijske podrške za razvoj poslovanja, kroz edukaciju o modelima i konkretnim izvorima finansiranja, kao i pomoć u pisanju prijave za dobijanje sredstava
 • Savetovanje u oblasti pravnih, finansijskih i administrativnih poslova, kao i pitanja prava zaštite intelektualne svojine  
 • Priprema timova za predstavljanje poslovne ideje pred investitorima (Pitch Preparation)
 • Pomoć u razvoju i testiranju prototipa

Uslovi prijave:

Podnosilac prijave je Konzorcijum koji čini Naučno-tehnološki park sa jednim regionalnim inovacionim startap centrom. Konzorcijum se formira na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji na projektu koji će doprineti cilju programa.

Naučno-tehnološki park mora ispuniti uslove definisane Zakonom o inovacionoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, broj 129/21) i uslove za upis u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema u skladu sa Pravilnikom o Registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema („Sl. glasnik RS“, broj 143/22).

Pod regionalnim inovacionim startap centrima podrazumevaju se svi centri osnovani Programom podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara za 2018. godinu (Zaključak Vlade 05 Broj: 023-3786/2018-1 od 26. aprila 2018. godine) i 2019. godinu (Uredba Vlade 05 Broj: 110-1809/2019 od 6.marta 2019. godine objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 15/19), Programom podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2020. godinu (Uredba Vlade 05 Broj: 110-4031/2020 od 21. maja 2020. godine objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", broj 76/20) i 2022. godinu (Uredba Vlade 05 broj 110-125/2022., od 13. januara 2022. godine objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 04/22) i Programom podrške unapređenju inovacionih kapaciteta na teritoriji AP Kosovo i Metohija za 2019. godinu (Uredba Vlade 05 Broj: 110-11252/2019 od 13. novembra 2019. godine objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", broj 81/19), kao i drugi subjekti inovacione infrastrukture osnovane u partnerstvu ili na inicijativu jedinice lokalne samouprave (u skladu sa članom 29. Zakona o inovacionoj delatnosti "Sl. glasnik RS", br. 129/2021) do momenta objavljivanja ovog Javnog poziva.

Naučno-tehnološki park zaključuje ugovor sa regionalnim inovacionim startap centrom i zajedno podnose prijavu tako što Naučno-tehnološki park jeste nosilac Konzorcijuma, a regionalni inovacioni startap centri su partneri na projektu. Naučno-tehnološki park ima pravo da podnese više od jednog projekta sa različitim regionalnim inovacionim startap centrima , a u skladu sa raspoloživim sredstvima Programa.

Regionalni inovacioni startap centri koji nisu registrovani kao pravno lice, dužni su da u prvoj godini projekta, od momenta objavljivanja ovog Javnog poziva, registruju posebno pravno lice sa kojim će izvršiti prijavu i registraciju u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema. U suprotnom, u drugoj godini projekta neće moći da ostvare finansiranje.

Iznos finansiranja:

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: „Fond“) može dodeliti po jednom projektu je do 5.000.000,00 dinara za period od 18 do 24 meseci. Sredstva se dodeljuju u polugodišnjim tranšama. Tranše u drugoj godini finansiranja biće uplaćene nakon donošenja pozitivnog mišljenja o realizaciji projektnih aktivnosti u prvoj godini finansiranja.

Odobrena sredstva projekta Fond uplaćuje Naučno-tehnološkom parku. Odobrena sredstva se raspodeljuju na sledeći način:

do 20% ukupnog odobrenog budžeta projekta namenjeno je Naučno-tehnološkom parku za pružanje mentorske i edukativne podrške i rukovođenje projektom;
do 80% ukupnog odobrenog budžeta projekta namenjeno je troškovima realizacije planiranih aktivnosti po pojedinačnim projektima za potrebe ispunjenja navedenih ciljeva i druge indirektne troškove vezane za aktivnost Projekta.

Ukupan budžet za program: 120.000.000,00 dinara.

Pravila „de minimis“ državne pomoći se primenjuju na projektna sredstva koja izabrani Konzorcijum (korisnik projekta) dobija od Fonda kroz ovaj program u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći.

Dozvoljeni troškovi:

 • Ljudski resursi – troškovi osoblja angažovanog na projektu
 • Troškovi mentora i eksperata
 • Troškovi organizacije, obuka, promocija, tehničkog i strukturnog umrežavanja
 • Troškovi računovodstvenih i pravnih usluga, kao i kancelarijskog materijala
 • Troškovi putovanja u vezi sa projektom
 • Drugi administrativni troškovi („overheads“)

Plaćanje PDV-a je dozvoljen trošak.

Nedozvoljeni troškovi:

 • Troškovi bankarskog poslovanja
 • Kursne razlike
 • Režijski troškovi i troškovi iznajmljivanja prostora
 • Potraživanja
 • Ostali troškovi koje nisu u skladu sa namenom sredstava

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave:

 • Adekvatno popunjen Prijavni obrazac potpisan od strane podnosioca prijave u kome se između ostalog nalazi i predlog projekta, odnosno plan projektnih aktivnosti nosioca konzorcijuma, kao i plan projektnih aktivnosti regionalnog inovacionog startap centra, predlog budžeta projekta, kao i kratko predstavljanje glavnog osoblja angažovanog na projektu;
 • Potpisan ugovor o Konzorcijumu između Naučno-tehnološkog parka i regionalnog inovacionog startap centra;
 • Dokument kojim se potvrđuje da je prostor namenjen za rad regionalnih inovacionih startap centara raspoloživ, bez tereta i dat na korišćenje na minimum 18 odnosno 24 meseci od dana objavljivanja ovog Javnog poziva;

Administrativna provera prijava:

Nakon dostavljanja prijave, Fond vrši administrativnu proveru kompletnosti prijave. Prijave koje nisu kompletne i koje nisu podnete na propisan način neće biti uzete u razmatranje, o čemu će podnosilac prijave biti obavešten.

Procena prijava:

Procenu prijava obavlja tročlana Komisija koju formira Fond (u daljem tekstu: „Komisija“), gde jedan (1) član Komisije čini predstavnik Fonda i dva (2) člana čine predstavnici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Prijave će biti procenjene od strane Komisije hronološkim redosledom po pristizanju kompletne dokumentacije na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Predloženi akcioni plan programa i dinamika realizacije – 40 bodova;
 • Adekvatnost budžeta za realizaciju – 30 bodova;
 • Kompetencije konzorcijuma za realizaciju projekta – 30 bodova.
  Bodovi se potom sumiraju i prijave koje ostvare minimum 80 ili više od maksimalnih 100 bodova biće odobrene za finansiranje u zavisnosti od raspoloživog budžeta. Na predlog Komisije, Upravni Odbor donosi odluku o dodeli sredstava.

Komisija može predložiti, uz obrazloženje, da se odobri realizacija projekta uz umanjenje budžeta predloženog projekta.

Komisija može tražiti dodatne informacije koje se odnose na plan realizacije projektnih aktivnosti i planirani budžet projekta, pre odlučivanja o podnetoj prijavi.

Zaključivanje ugovora:

Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda, Fond i naučno-tehnološki park zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem sredstava.

Uslov za zaključenje ugovora je da Naučno-tehnološki park dostavi Fondu dokaz da je Regionalni inovacioni startap centar kao drugi član Konzorcijuma na odobrenom projektu, otvorio poseban račun gde će biti vršene sve uplate i isplate finansijskih sredstava planiranih po projektu.

Vreme trajanja javnog poziva:

Javni poziv je otvoren od 15. septembra 2023. godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 16 oktobar 2023. godine do 12.00 časova.

Podnošenje prijave:

Sve prijave moraju biti podnete u elektronskom formatu (.pdf). 

Objedinjeni dokument/obrazac projektne prijave možete preuzeti ovde.

Prijave će biti razmatrane hronolški po redosledu prispeća počevši od dana objave javnog poziva.

Prijave se podnose putem e-mejla na adresu: startupcentri@inovacionifond.rs


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...