Aktuelnosti

JAVNI POZIV ZA GOVTECH PROGRAM

GovTech-Image.jpg

Prijava za GovTech program je dostupna do 01. novembra 2023. godine u 14 časova

Na inicijativu Kabineta predsednice Vlade Republike Srbije i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Fond za inovacionu delatnost je u cilju modernizacije javnog sektora i unapređenja kvaliteta života građana Srbije kreirao GovTech, novi program podrške.

Program GovTech ima za cilj da obezbedi platformu za saradnju između javnog sektora i inovativnih subjekata, kao i da podstakne korišćenje novih tehnologija u rešavanju složenih izazova sa kojima se naš javni sektor svakodnevno susreće.

Fond za inovacionu delatnost poziva sve subjekte javnog sektora da identifikuju i prijave izazove u okviru GovTech programa za pronalaženje inovativnog rešenja koje će pružiti adekvatnu uslugu i ponuditi najbolje proizvode i rešenja u korist svih građana Srbije. GovTech će omogućiti subjektima javnog sektora da u saradnji sa inovativnim preduzećima i naučno-istraživačkim institucijama podignu kvalitet javnih usluga i ubrzaju digitalnu transformaciju javnog sektora.

JAVNI POZIV ZA GOVTECH PROGRAM
 

Fond za inovacionu delatnost

objavljuje

Javni poziv za prvu fazu GovTech programa

PRIJAVA IZAZOVA JAVNOG SEKTORA 

 

Ciljevi programa:

GovTech program ima za cilj da podstakne javni sektor da koristi inovativno tehnološka rešenja u pružanju usluga i u svom poslovanju, te da na taj način ubrza digitalnu transformaciju javnog sektora i „otvori vrata“ disruptivnim tehnologijama. Ovim pristupom u modernizaciji javnog sektora promoviše se jednostavna, efikasna i transparentna državna administracija sa fokusom na građane. Jedan od načina u ovom pristupu je saradnja javnog sektora sa inovativnim subjektima, koji koristeći podatke, disruptivne tehnologije i inovativne metodologije, kreiraju proizvode i usluge kojima se rešavaju izazovi u javnom sektoru.

GovTech program će se realizovati u dve faze.

 • U okviru prve faze, subjekti javnog sektora podnose prijave u kojima kandiduju probleme, odnosno izazove sa kojima se suočavaju, a za koje na tržištu nije dostupno adekvatno rešenje. Ishod prve faze je lista odobrenih izazova javnog sektora za koje će se u narednoj fazi tražiti inovativno rešenje.
 • U okviru druge faze, inovativni subjekti i naučnoistraživačke organizacije podnose prijave sa inovativnim rešenjima za izazove javnog sektora, izabrane u prethodnoj fazi programa.
  Ovaj javni poziv odnosi se na prvu fazu programa, te se pozivaju subjekti javnog sektora koji prepoznaju probleme/izazove i spremni su da u svom radu implementiraju inovativno tehnološka rešenja, da se prijave.

Uslovi prijave:

Podnosilac prijave je subjekat javnog sektora (u daljem tekstu: Javni subjekt) koji pripada nekoj od dole navedenih kategorija:

 • direktni i indirektni budžetski korisnici Republike Srbije, autonomne pokrajine i lokalne samouprave;
 • Narodna banka Srbije;
 • javne agencije osnovane u skladu sa zakonom koji uređuje javne agencije, uključujući sve regulatorne i nadzorne institucije, komisije, zavode, fondove, savete i druge subjekte čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava ili su pod kontrolom države;
 • svi organi i organizacije koji su osnovani zakonom ili čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava, kao i tela čiji su osnivači ti organi i organizacije;
 • javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava, kao i subjekti čiji je osnivač javno preduzeće;
 • pravna lica nad kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organima upravljanja.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave:

Adekvatno popunjen Prijavni obrazac potpisan od strane podnosioca prijave, odnosno odgovornog/ovlašćenog lica javnog subjekta;

Procena prijava:

Prijave će biti procenjene od strane Komisije na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Opis problema čije rešavanje je moguće uz pomoć novih tehnologija  što bi rezultiralo značajnim poboljšanjem efikasnosti ili smanjenja troškova za javni subjekt – 25 bodova;
 • Jasno definisane potrebe javnog subjekta i precizno definisana ciljna grupa – 25 bodova;
 • Posvećenost Javnog subjekta rešavanju izazova, u smislu obezbeđivanja tima za angažovanje tokom izrade rešenja i otvorenost za saradnju sa inovativnim subjektom, koja podrazumeva i obezbeđivanje adekvatnog okruženja za razvoj i testiranje (Predstavnik tima Javnog subjekta uzeće učešće u drugoj fazi programa, odnosno u procesu izbora rešenja za dati izazov.) – 35 bodova;
 • Usklađenost sa nacionalnim i resornim strategijama i prioritetima – 15 bodova.
 • Maksimalni broj bodova je 100. Prijave izazova koje nakon procene od strane Komisije ostvare minimum 80 ili više bodova biće odobrene za drugu fazu u okviru koje će se za njih tražiti inovativna rešenja.

Tokom procesa procene izazova, Komisija za odabir izazova može od Javnog subjekta zahtevati dodatna pojašnjenja, navodeći rok za dostavljanje odgovora. Javni subjekt u obavezi je da na iste odgovori u zadatom roku.

O konačnoj odluci o izboru izazova Javni subjekti će biti obavešteni putem elektronske pošte.

Vreme trajanja javnog poziva:

Javni poziv je otvoren od 21. septembra 2023. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. novembar 2023. godine do 14.00 časova.

Podnošenje prijave:

Sve prijave moraju biti podnete u elektronskom formatu (.pdf). 

Obrazac prijave izazova možete preuzeti na stranici Dokumentacija.

Priručnik programa možete preuzeti ovde.

Prijave se podnose putem e-mejla na adresu: govtech@inovacionifond.rs.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...