Aktuelnosti

Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine: 38/2020-4

60995603-sud-cekic-bat.jpg

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU

o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine "Službeni glasnik RS", broj 38 od 20. marta 2020.

Član 1.

Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Član 2.

Rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u postupcima iz člana 1. ove uredbe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

U krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-2693/2020

U Beogradu, 20. marta 2020. godine

Vlada Republike Srbije


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...