Aktuelnosti

Obaveštenje i uputstvo registrovanim ponuđačima o obavezi usklađivanja sa novim Zakonom o javnim nabavkama

education-2.jpg

U skladu sa odredbama člana 111. 121. i 247. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS, br. 91/19), i odredbom člana 6. stav 1. tač. 3, 4 i 5, Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača (Sl. glasnik RS, br. 17/20), pravna lica i preduzetnici, registrovani u Registru ponuđača, u obavezi su da u periodu od 1. marta do 1. jula 2020. godine, podnesu zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke podnosi registrovani zastupnik pravnog lica/preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane zastupnika za podnošenje Zahteva.

Uz zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama, pravna lica i preduzetnici, registrovani u Registru ponuđača dostavljaju sledeće dokaze:

  • potvrdu nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika, kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo poreske utaje; krivično delo prevare; krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti; krivično delo zloupotrebe službenog položaja; krivično delo trgovine uticajem; krivično delo davanja mita; krivično delo trgovine ljudima (za oblike iz člana 388. st. 2, 3, 4, 6, 8 i 9) i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz člana 390. st. 1 i 2),
  • potvrdu nadležnog Višeg suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi 1.500.000,00 dinara; krivično delo trgovine ljudima (za oblike iz člana 388. st. 1, 5 i 7); krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvršeno prema maloletnom licu i krivično delo primanja mita,
  • potvrdu Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivična dela organizovanog kriminala; krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela; krivično delo zloupotrebe službenog položaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivljeni odnosno lice kojem se daje mito službeno ili odgovorno lice koje vrši funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skupštine, predsednika Republike, opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca; krivična dela protiv privrede, ako vrednost imovinske koristi prelazi 200.000.000 dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800.000.000 dinara i to za: krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo pranja novca – u slučaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiče iz svih navedenih krivičnih dela; krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela; krivično delo finansiranja terorizma; krivično delo terorizma; krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja,
  • potvrdu Posebnog odeljenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu za suzbijanje korupcije, kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo davanje mita u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama; krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično delo pranja novca,
  • izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik nije osuđivan za sledeća krivična dela:

- krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;

- krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo davanje mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotreba službenog položaja, krivično delo trgovina uticajem, krivično delo primanje mita i krivično delo davanje mita; krivično delo prevara, krivično delo neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti i krivično delo poreska utaja; krivično delo terorizam, krivično delo javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističko udruživanje; krivično delo pranje novca, krivično delo finansiranje terorizma; krivično delo trgovina ljudima i krivično delo zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu.

Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika. Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

  • potvrdu nadležnog poreskog organa da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne,
  • potvrdu nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne.


Pravno lice koje se nalazi u postupku privatizacije, umesto potvrde nadležnog poreskog organa prilaže potvrdu Agencije za privatizaciju da se nalazi u postupku privatizacije.

  • dokaz o uplati propisane naknade za izdavanje potvrde u iznosu od 1.000 dinara

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od dva meseca od dana podnošenja dokumentacije Registru.

Pravna lica i preduzetnici, registrovani u Registru ponuđača, koji do 1. jula 2020. godine, ne dostave navedena dokumenta, biće brisani iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 128. stav 8. Zakona o javnim nabavkama.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...