2c34d8e88851cab12d743298cf0cad66.jpg

Objavljen Pravilnik o dopuni pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

Obaveštavamo vas da je dana 11.06.2019. godine u „Službenom glasniku RS“ broj 41/2019 objavljen Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Istim je izvršena dopuna član 9. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, broj 86/2015) koji se odnosi na uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, u smislu da navedeno uputstvo sadrži i obaveštenje da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna.

Ovim putem ukazujemo da od dana početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 95/2018), saglasno odredbama ovog zakona, ponuđači nisu u obavezi da prilikom sačinjavanja ponuda u postupcima javnih nabavki upotrebljavaju pečat.

Istovremeno vas obaveštavamo da su na internet stranici Uprave za javne nabavke objavljeni modeli konkursnih dokumentacija koji su ažurirani u skladu sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 95/2018) koje se odnose na upotrebu pečata od strane privrednih društava prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji, kao i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, broj 41/2019).


Pitajte nas