equalpay.jpg

Jedna osnovica za plate državnih službenika

Važna novina odnosi se na uvođenje korektivnog koeficijenta, kao mere za zadržavanje kvalitetnih i stručnih kadrova u državnoj upravi zbog uticaja tržišta.

Pravnik u jednom ministarstvu neće više imati veću platu od njegovog kolege na istom radnom mestu u drugom ministarstvu. Ubuduće će umesto petnaestak različitih osnovica, za obračun zarada, postojati samo jedna jedinstvena za sve državne organe. Ona će biti određivana predlogom budžeta za narednu godinu i važiće za ceo javni sektor. Ono što je ključno za načelo „ista plata za isti posao“ jeste da se sva radna mesta u javnom sektoru vrednuju prema istim kriterijumima i merilima.

Nacrtom zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je trenutno na javnoj raspravi, prvi put su pregledno dati svi koeficijenti zarada na jednom mestu. Važna novina odnosi se na uvođenje korektivnog koeficijenta, kao mere za zadržavanje kvalitetnih i stručnih kadrova u državnoj upravi zbog uticaja tržišta.

U ovom trenutku nije moguće obračunati kolike plate će imati 24.000 državnih službenika i nameštenika, jer osnovica još nije poznata.


Pitajte nas