28882_4.jpg

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2017. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje


JAVNI KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2017. GODINI


Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

 

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Sredstva u iznosu od 12.500.000,00 dinara se odobravaju po principu subvencije i refundacije.

Visina sredstva za kapitalne namene može biti:

a) za nabavku mašina ili opreme: od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti

b) za adaptaciju poslovnog ambijenta: od 300.000,00 do 800.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti

Visina sredstva za tekuće namene može biti:

a) za nabavku repromaterijala: od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti

b) za unapređenje poslovanja: od 100.000,00 do 500.000,00 dinara, odnosno do 50% vrednosti.

Svi iznosi su bez PDV-a i zavisnih troškova.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

 

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privatna preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa važećom dozvolom za rad dobijenom od strane Ministrastva Republike Srbije za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pod uslovima propisanim Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2017. godini, (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava propisana je Pravilnikom.

 

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava uređeni su Pravilnikom.

 

PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na Javni konkurs se podnose na konkursnim obrascima koje se kao i Pravilnik mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos socijalnoj ekonomiji AP Vojvodine u 2017. godini“, poštom ili lično preko Pisarnice pokrajinskih organa uprave, radnim danom od 9 do 14 sati.

Rok za podnošenje prijava je 07. decembar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 021/487-4250 ili 021/487-4248.

OBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ OBRAZAC PRIJAVE

PRAVILNIK

 


Pitajte nas