Aktuelni dodađaji Arhiva

Stranica 1 od 3  >  >>


040dfe_f44195a4e6be4bde8d350a28f5894853.jpg

Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava

Ovim pravilnikom utvrđuje se Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne...
Pročitaj više
c5b7415cca7198b3e8b7b870b7e9088e.jpg

Usvojene izmene kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama

Na sednici Vlade Republike Srbije 28. decembra 2017. godine usvojen je izmenjen Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru. Izmene su uslovljene izmenama i...
Pročitaj više
10045015864b878665c717a678031595_orig.jpg

Lokalna vlast

Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za...
Pročitaj više
2c34d8e88851cab12d743298cf0cad66.jpg

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu Limiti 2018-2020 Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova...
Pročitaj više
81106ad37a0cfc6b2a0bdd28e730100a.jpg

Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. godine - javna rasprava od 9. do 24. novembra 2017. godine

Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. U okviru procesa ekonomskog i fiskalnog nadzora države članice Evropske unije (EU) izrađuju...
Pročitaj više
0ca3b00e89cad7df1edc2ca933d9e2fa.jpg

Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017−2020. godine, sa Akcionim planom („Sl. glasnik RS“, br. 98 od 3.11.2017. god.)

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi STRATEGIJU za...
Pročitaj više
Obuke-zaposlenih.png

Obuke za zaposlene u javnom sektoru iz finansijskog upravljanja i kontrole i interne i eksterne revizije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma...
Pročitaj više
pitanje.jpg

Pitanja i odgovori stalne konferencije gradova i opština u vezi sa primenom zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Kаkаv ćе biti stаtus zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе kојi sаdа vеć imајu rаdni оdnоs nа nеоdređеnо vrеmе u оpštinskој/grаdskој uprаvi? Da...
Pročitaj više
new-lead-sources-agency.jpg

Javna rasprava o Nacrtu zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim...
Pročitaj više
download.jpg

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa...
Pročitaj više

Pitajte nas