321684_1.jpg

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini

Na osnovu čl. 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI

 

Cilj Konkursaje podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanjeorganizacije Regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija (u daljem tekstu: Regionalni sajam).


VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva,u ukupnom iznosu od1.500.000,00 dinara,a namenjena su regionalnim privrednim komorama i udruženjima za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.


PRAVO UČEŠĆA I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore i udruženja sa teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod uslovima propisanim Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini. (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.


KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom .


PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na Konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam,Bulevar Mihajla Pupina 16,Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS za REGIONALNE SAJMOVE”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijaveje 24. novembar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487 4481 ili 021/487 4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.


OBRAZAC ZA PREUZIMANjE

PRAVILNIK


Pitajte nas